Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

1

Нереализирани

1

Вработувања

Најавени

5.000

вработени

0

Нереализирани

5.000

Вредност на инвестиции

Најавени

315,62 мил. евра

Инвестирани

3,39 мил. евра

Нереализирани

312,23 мил. евра