Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

3

Реализирани

2

Во тек

1

Вработувања

Најавени

2.180

вработени

1.869

Нереализирани

311

Вредност на инвестиции

Најавени

65 мил. евра

Инвестирани

22,89 мил. евра

Нереализирани

42,11 мил. евра