Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

138

Нереализирани

43

Вработувања

Најавени

18.070

вработени

6

Нереализирани

18.064

Вредност на инвестиции

Најавени

1,49 млд. евра

Инвестирани

45,54 мил. евра

Нереализирани

1,44 млд. евра