Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

138

Реализирани

51

Вработувања

Најавени

28.261

вработени

18.746

Нереализирани

9.515

Вредност на инвестиции

Најавени

1,06 млд. евра

Инвестирани

523,86 мил. евра

Нереализирани

535,82 мил. евра