Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

138

Во тек

44

Вработувања

Најавени

16.370

вработени

1.803

Нереализирани

14.567

Вредност на инвестиции

Најавени

1,24 млд. евра

Инвестирани

67,81 мил. евра

Нереализирани

1,18 млд. евра