Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

1

Реализирани

1

Вработувања

Најавени

0

вработени

0

Нереализирани

0

Вредност на инвестиции

Најавени

100 мил. евра

Инвестирани

59,55 мил. евра

Нереализирани

40,45 мил. евра