Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

2

Реализирани

2

Вработувања

Најавени

1.000

вработени

861

Нереализирани

139

Вредност на инвестиции

Најавени

45 мил. евра

Инвестирани

34,17 мил. евра

Нереализирани

10,83 мил. евра