Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

5

Реализирани

3

Нереализирани

1

Во тек

1

Вработувања

Најавени

2.700

вработени

213

Нереализирани

2.487

Вредност на инвестиции

Најавени

78,50 мил. евра

Инвестирани

2,32 мил. евра

Нереализирани

76,18 мил. евра