Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

1

Нереализирани

1

Вработувања

Најавени

0

вработени

0

Нереализирани

0

Вредност на инвестиции

Најавени

0 евра

Инвестирани

922,09 илј. евра

Нереализирани

-922,09 илј. евра