Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

1

Во тек

1

Вработувања

Најавени

200

вработени

7

Нереализирани

193

Вредност на инвестиции

Најавени

15 мил. евра

Инвестирани

162,41 илј. евра

Нереализирани

14,84 мил. евра