Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

16

Реализирани

5

Нереализирани

2

Во тек

9

Вработувања

Најавени

13.490

вработени

9.762

Нереализирани

3.728

Вредност на инвестиции

Најавени

247,40 мил. евра

Инвестирани

117,58 мил. евра

Нереализирани

129,82 мил. евра