Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

6

Реализирани

2

Нереализирани

1

Во тек

3

Вработувања

Најавени

950

вработени

605

Нереализирани

345

Вредност на инвестиции

Најавени

35,50 мил. евра

Инвестирани

3,65 мил. евра

Нереализирани

31,85 мил. евра