Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

7

Реализирани

3

Нереализирани

2

Во тек

2

Вработувања

Најавени

1.080

вработени

477

Нереализирани

603

Вредност на инвестиции

Најавени

28 мил. евра

Инвестирани

12,31 мил. евра

Нереализирани

15,69 мил. евра