Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

4

Нереализирани

2

Во тек

2

Вработувања

Најавени

3.240

вработени

7

Нереализирани

3.233

Вредност на инвестиции

Најавени

252,30 мил. евра

Инвестирани

3,22 мил. евра

Нереализирани

249,08 мил. евра