Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

10

Реализирани

4

Нереализирани

2

Во тек

4

Вработувања

Најавени

1.920

вработени

120

Нереализирани

1.800

Вредност на инвестиции

Најавени

147,10 мил. евра

Инвестирани

19,35 мил. евра

Нереализирани

127,75 мил. евра