Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

2

Нереализирани

1

Во тек

1

Вработувања

Најавени

720

вработени

5

Нереализирани

715

Вредност на инвестиции

Најавени

102 мил. евра

Инвестирани

32,35 мил. евра

Нереализирани

69,65 мил. евра