Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

1

Нереализирани

1

Вработувања

Најавени

300

вработени

0

Нереализирани

300

Вредност на инвестиции

Најавени

9 мил. евра

Инвестирани

0 евра

Нереализирани

9 мил. евра