Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

1

Реализирани

1

Вработувања

Најавени

100

вработени

47

Нереализирани

53

Вредност на инвестиции

Најавени

0 евра

Инвестирани

5,01 илј. евра

Нереализирани

-5,01 илј. евра