Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

23

Реализирани

4

Нереализирани

16

Во тек

3

Вработувања

Најавени

12.670

вработени

720

Нереализирани

11.950

Вредност на инвестиции

Најавени

941,02 мил. евра

Инвестирани

88,46 мил. евра

Нереализирани

852,57 мил. евра