Приказ на резултати за:

Датум на најава на инвестиција

Број на инвестиции

Најавени

12

Реализирани

4

Нереализирани

4

Во тек

4

Вработувања

Најавени

3.905

вработени

1.020

Нереализирани

2.885

Вредност на инвестиции

Најавени

945,05 мил. евра

Инвестирани

116,42 мил. евра

Нереализирани

828,62 мил. евра